TEMA 2023: RESONANS

I sin mest fysiska betydelse uppstår resonans när två eller flera objekt påverkar varandra så att de kommer i samklang. Resonans är också en förklaringsmodell till stabilitet, struktur och egenskaper i kemiska föreningar. Enligt den tyska sociologen Hartmut Rosa är resonans inget känslotillstånd, utan ett sätt att relatera till världen. Resonans är enligt honom det gemensamma i alla de upplevelser som gör livet värt att leva. Resonans handlar om att den absorberade energin från en impuls, ger upphov till svängningar med samma frekvens, hos absorbenten. För att koalitioner och konfrontationer ska producera politisk förändring, krävs en lyhördhet för resonanser. Bra och effektiva ledare, skapar resonans och energi, och kan därigenom förflytta andra i en positiv, emotionell riktning. Och självklart är resonans en viktig del inom musik och akustik, liksom inom arkitektur, samt i mötet mellan konst och vetenskap. Tillsammans önskar vi utforska olika perspektiv av resonans under årets AHA!festival. Välkommen!

THEME 2023: RESONANCE

In its most physical sense, resonance occurs when two or more objects affect each other in a way that they come into harmony. Resonance is also an explanatory model for stability, structure, and properties in chemical compounds. According to the German sociologist Hartmut Rosa, resonance is not merely an emotional state but a way of relating to the world. He suggests that resonance is a common thread in all the experiences that make life worth living. Resonance involves the absorption of energy from an impulse, resulting in oscillations with the same frequency in the absorber. To bring about political change through coalitions and confrontations, one must be sensitive to resonances. Effective leaders can generate resonance and energy, thus motivating others in a positive and emotional direction. Furthermore, resonance plays a crucial role in music, acoustics, architecture, and the intersection of art and science. We invite you to explore various perspectives on resonance during this year's AHA! Festival. Welcome!

PROGRAM

*Click on an event to get more information. All events are free to attend.

Exhibitions

Orchestrated Entities_Chorus
I musik finner man likartade matematiska mönster som i naturen och kosmos. Abstrakta entiteter som står i relation till varandra. I verket används matematik som verktyg för att undersöka relationen mellan dessa. Genom att koppla musik till andra språk undersöks betydelsen av omätbara skeenden och sköra samband i vår existens.

Filmen är ett utsnitt ur ljusverket Orchestrated entities_ Chorus som visades på Storkyrkan i Stockholm under Nobel Week Lights 2022.

Transcendental Transmissions
“There is geometry in the humming of the strings; there is music in the spacing of the spheres.”

Musik är resonans, men framförallt tid och rum och kanske finns det också ett långt mer komplext förhållande mellan ljud och ljus än vi i förstone anar. Vilken materia kan vi uppfatta? Kan ljud som materia hjälpa oss att uppleva andra dimensioner? Kan man höra med ögat. Verket kopplar samman det omätbara, vetenskap och arkitektur.

Filmen är en dokumentation av det ljudreaktiva ljusverket Transcendental transmissions, som ställdes ut i Uppsala Cathedral 2021.

Filmen WALKING WITH MINERALS är en visuell dokumentation av Petra Liljas situerade kartläggning av ett nedlagt kalkstensbrott i Limhamn. Namnet betyder kalkhamn, vilket indikerar platsens så kallade "naturresurs". Det var tidigare Europas största dagbrott där 50 700 000 kubikmeter kalksten bröts under förra seklet. Men snarare än ett tomrum eller tomt hål kan denna plats mer exakt beskrivas som en livlig helhet eftersom den blivit tillflyktsort för sällsynta fåglar och växter. Det biologiska livet trasslar återigen in sig i stenbrottet som en gång byggde på en motsatt idé om separation och rening av mineralet kalcit från dess biotiska förvecklingar.

Tuesday 28|11

Two projects from the Chalmers Tracks course Music Engineering, a program that combines the engineering of music as art with music as engineering.

Richard Heikkilä:
The Western music system is made up of octave-repeating scales, with the 2:1 pitch ratio, the octave, being the most basic. Other musical cultures have different scales with tonal intervals that Western music listeners are often not used to, which in some cases can be perceived as dissonant, or even "bad sounding". In the course Music Engineering, my group studied this field by redefining the octave as a frequency ratio of 3:1. We call this relationship a tritav. With this redefinition, we derived a musical system new to us and explored the construction of scales within it. During the talk, the audience will also get to listen to our own compositions we made based on our new tritav-based music system.

William Eliasson:
Presentation of a project called “Using meteorological data to create music”, that aims to convert historical weather observations into sound, using electronic instruments. Observations of several different meteorological parameters have been collected and programmed to control different musical instruments through MIDI-information. During the presentation, you will hear several arrangements that demonstrate the dramatic behaviour nature phenomena and the relation between them. In the end of the presentation, you are welcome to participate in an interactive live session where we together create an arrangement of instruments and let them play a dataset regarding Octobre 2023.

When depicting scientific phenomena that are invisible to the naked eye, reality is a prioritised focus. But today, visualising techniques are not only employed to illustrate the existing, tangible reality, but also to digitally construct made-up scenarios using artificial intelligence (AI). Do we live in the post-truth world? And if so, how may this affect the way in which the authenticity of an image is perceived? What happens to our cultural history when AI interpret and visualise it? In a present era where the phrase “A picture doesn’t lie” is outdated, this seminar explores the resonance of truth in images and inour understanding of heritage.

The seminar will be presented in English.

Att gå till fots handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Det är också att befinna sig i ett naturlandskap eller ett kulturlandskap och helt konkret ta del av de processer som pågår runt omkring en. Att gå till fots kan också vara ett särskilt sätt att tänka och känna, eftersom själva gåendet stimulerar våra sinnen och minnen. Den påtagliga, fysiska upplevelsen av platsen ger oss också skäl att reflektera över såväl platsens betydelse; om dess historia och dess framtid, om kulturhistoria i bred bemärkelse. Kanske det till och med kan sägas uppstå en svängning, ett slags resonans, mellan fotgängaren och de fysiska omgivningarna och kanske också mellan människor som möts efter vägen? Att gå till fots kan också ses som en kritik av våra invanda livsmönster.

Panelsamtalet undersöker vad som händer när man går till fots genom världen.

Samtalsledare: Ann-Sofie Axelsson.

Niklas Schiöler, född 1964 och bosatt i Lund, är författare, poesikännare och skrivlärare. Han har gett ut ett femtontal verk: om poesi, essä- och betraktelseböcker i högst skilda ämnen och skönlitterära texter. De två senaste böckerna är Bikt om dikt (2021) och den högst personliga Döden är det enda gemensamma vi aldrig delar (2023). Han anses vara "world leading Tranströmer expert" och reste jorden runt efter tillkännagivandet av Nobelpriset. Han är även en av redaktörerna för Svensk poesi (Bonniers 2016).

Samtalsledare: Peter Christensson

Opens 16:45Volvofoajén
BAHA!bar
Credit cards only

Kammarkören vid högskolan för Scen och Musik under ledning av Birgitta Mannerström-Molin bjuder på en workshop där vi utforskar rummets klang tillsammans. Upplev hur det är att omslutas av ljud, toner, röster och musik. Vi skapar en fysisk resonans i en lekfull och experimentell workshop med sångrösten i samklang med varandra och rummets förutsättningar. Alla är välkomna att delta. God sångröst eller erfarenhet av kör behövs inte - bara en lust att vara i resonans tillsammans.

Konstnär Paula Tove Alderin och designforskare Petra Lilja samtalar om vibrerande materialiteter och osynligheter utifrån deras respektive konstnärliga praktiker som undersöker hur oscillerande system samverkar. I samtalet utforskas metoder som medvetandegör osynligheter och öppnar upp för konversationer kring människans varande.

Vika tid. Live-elektronik, uruppförande. Beroende på fokus och sinnestillstånd kan en viss tidsrymd upplevas som kort eller lång. Detsamma gäller avstånd när vi färdas, till exempel till fots, trots stegens relativt konstanta puls, som borde kunna hjälpa oss att mäta tiden. Men vad hjälper det, när själva tiden som rymmer stegen ändrar hastighet? Uppförsbacken känns längre än nedförsbacken, trots att antalet steg är detsamma.
Om denna tanke tillämpas, rent handgripligen, på musikalisk tid och på ljud, så uppstår melodiska intervall och rytmer. I detta elektroniska verk använder tonsättaren en enkel teknik för att vika tid i olika multiplar, alltså olika hastigheter. En konstant ursprungston pendlar mellan olika tidsuppfattningar, och när dessa växlar förvandlas denna enda konstanta ton till komplexa men harmoniska musikaliska vävar och rytmiska texturer, där alla toner förhåller sig till varandra i harmoniska intervall. Mellan dessa samtidiga pendlande tidsuppfattningar och verklighetens mer konstanta tid uppstår resonansfenomen som också hjälper till att forma musiken.
Verket är inspirerat av Dahlstedts tio veckors solovandring genom de svenska fjällen sommaren 2023, och de olika tidsuppfattningar som uppstod där och då.

Palle Dahlstedt on YouTube

Storbandsjazz från västkusten för den som tål utmaningar. Nya kompositioner i blandning med känt material melodiöst, vackert och en hel del drag.

https://wcbb.se/

Wednesday 29|11

Concert with a 15 minute introduction of the initiative, given by Lekshmi Murali Rani and Georgios Diapoulis. Five first batch students of the Creative Coding program will perform and showcase their talents:

1. Yvonna Li
2. Shriya Sreejit
3. Sadhvika Calluru
4. Rutvika Chikkala
5. Rishika Dantuluri


This concert will be presented in English.

Nästan alltid när jag skriver lyssnar jag på Rachmaninovs pianokonsert nr 2. Den försätter mig i ett tillstånd av lugn och absolut fokus. I mitt arbetsrum finns, utöver skrivbordet, också ett fönster, som vetter ut mot trädgården och barnens studsmatta. På sommaren väller barnskratt in genom fönstret men idag, årets kanske första höstdag, är det öronbedövande tyst. Huset är tomt, och alltså låter jag Rachmaninov fylla tystnaden.

Med de meningarna inleder Daniel Midtvedt, docent i fysik vid Göteborgs universitet, sin essä Örats fysiologi och själsliga smärtor nyligen publicerad i kulturmagasinet Glänta. Det här framförandet tar avstamp i den essän, nu kompletterad med Rachmaninoff toner och en app för att illustrerar mästerverkets frekvensspektrum, samt en förklaring till varför den behagliga känslan av konsonans endast uppstår när man kombinerar tillräckligt komplexa toner.

Fredrik Höök, professor i nano och biofysik, Chalmers, moderator för föreläsningen.

Chalmers attracted over 1.200 applicants from all over the world, when hiring 15 assistant professors last year. Equally attractive and diverse are the positions at the Gothenburg Opera Dance Company. In both groups, eminent professionals in their career choose Gothenburg for their development. And the paths they walk in their work have surprising similarities, both regarding individual and collective performance, and to be invincible and vulnerable. Listen to their stories in this panel dialogue (in English).

Margaret Holme, Assistant professor
Eszter Lakatos, Assistant professor

Arika Yamada, Dancer

Peter Christensson, Samtalsledare

Konsert med Christian Jormin, pianist och slagverkare. Christian har också länge utforskat musik, ljud och vibrationer i samband med yoga, meditation och healing. Här har instrument som whale drum, klangskålar och inte minst gong funnit sin plats. Det breda frekvensområdet som produceras av gongen skapar resonans i kroppen. Påverkar på cellnivå och kan om den spelas väl generera i effekter som minskad stress, förbättrat minne, stimulerad kreativitet m.m. I konserten utforskar Christian samspelet mellan pianot, gongen och andra slagverksinstrument i musikaliska reflektioner över begreppet resonans

Opens 16:45Volvofoajén
BAHA!bar
Credit cards only

Som Hartmut Rosa konstaterat har samhällsvetenskapen efter moderniseringsteoriernas kris i mångt och mycket förlorat såväl intresset som förmågan att tala om det goda livet. Vi behöver därför återupprätta främjandet av livskvalitet som en central vetenskaplig fråga. Snarare än av tillgång till resurser eller rättvisa består det goda livet i grunden av upplevelser av resonans, menar Rosa. Resonans är enligt honom det gemensamma i alla de upplevelser som gör livet värt att leva. Resonans är något som händer och som vi direkt kan känna igen, men som ingen helt kan kontrollera eller ta för givet. I föredraget utforskas om resonans kan visa oss vägar framåt i klimatomställningens tid, då vi inte endast behöver hitta nya sätt att resa, producera och konsumera, utan också nya sätt att handla, tänka och leva.

En Masse is a sonic environment designed by Nolan Lem that explores different modes of rhythmic synchronization using collectives or “swarms” of virtual metronomes that are coupled together in unusual ways. Created specifically for the hall of the Volvofoajen at AHA!festival, this piece unfurls across 24 distinct audio channels dispersed throughout the space. In this space, textural 'swarms’ materialize from the dynamics of hundreds of metronomes entraining with one another, giving birth to rhythms and subtle sonic textures that evolve in real-time.

As we listen to these “masses” of sound form, our auditory system is flooded with competing rhythmic information. Listeners can focus on different aspects contained within the sounding field as the metronomes self-organize and de-evolve, creating unusual polyrhythms and temporal patterns at the edge of perception. Drawing inspiration from the beauty of natural dynamical systems, En Masse mirrors the synchronous phenomena found in various biological, electrical, and chemical systems in the natural world, a testament to the enchanting interplay of sound and the human mind.

Following the performance, Nolan will share insights in a brief talk, delving into the nuances of coupled metronome dynamics. As a post-doctoral fellow at Chalmers' Division of Applied Acoustics, his research explores how we perceive, engage with, and synchronize to large-scale interactive soundscapes.

The work was supported by Stiftelsen Anna Ahrenbergs Fond.

Duo Granmo Berg har resonans och hur rummet reagerar på vårt spel och våra respektive instrument, samt med publiken, som en ständigt pågående process. Tillsammans med publiken reflekterar vi över hur vi anpassar oss just för de aktuella rummet och just det aktuella stycket, som vi sedan framför för dem. Denna workshop ska öka åhörarnas medvetenhet om denna aktuella process, där det gäller att reagera i stunden för att få till en så bra kommunikation med publiken som möjligt.

Vissa somnar helt – med konstnären Sara Granér och pianisten Anders Teglund

Lägg dig ner. Låt tankarna vandra bort eller somna helt till ett framträdande om tillståndet mellan dröm och vakenhet. Verket består av pianomusik och liveteckning som projiceras i hela rummet.

Sara Granér är serietecknare, illustratör och konstnär. Hon är aktuell med en ny bok som heter Den sjunde vännen, som ges ut av Galago. Hon har på senare år gjort en del verk för scen, bland annat den hyllade dockteatern En idiot ibland oss på Malmö Dockteater. I denna livesättning målar Sara abstrakta bilder som vaggar publiken in mot sömnens land.

Pianisten Anders Teglund har släppt fyra soloalbum. Han var medlem i Umeåbandet Cult of Luna mellan 2003-2013 och har även spelat med Mattias Alkberg och Convoj. Innan pandemin gjorde han många hemma hos-konserter i människors vardagsrum, och där brukar publiken ibland somna efter en stund. Detta tillstånd har han sedan tagit fasta på i skapandet av musiken till Vissa somnar helt.

SPEAKERS/PERFORMERS

Kerstin Hamilton is an artist, artistic researcher, and teacher at HDK-Valand, University of Gothenburg. Exploring the potential of contemporary visualisation technologies in interdisciplinary collaborations, she connects feminist science studies and documentary photography to progress methodologies relevant to the field of photography. Her research concerns the image’s relation to reality and how images can reveal important knowledges in times of AI and post-truth. Hamilton’s artistic works have been exhibited at institutions such as Moderna Museet in Stockholm and the Riga International Biennial of Art, and she has curated exhibitions at Hasselblad Center and Västerbottens Museum.

Tadhg Charles originally comes from Dublin, Ireland and has spent the last decade living between there, the UK and Sweden. Currently they work freelance positions that span the creative disciplines. Their personal work is primarily focused on narrative and the stories we use to understand the world around us. With an emphases on how shared libraries of information allow for the entangling of diverse perspectives into an objective framework. 

Marit Kapla är författare och journalist. Hon har publicerat två böcker: ”Osebol” (2019) och ”Kärlek på svenska” (2022). 2018 vandrade hon mellan Karlstad och Osebol i fotspåren efter Selma Lagerlöf och Ellen Key och skrev en text publicerad i Ord&Bild #5 2018. 2021 gick hon mellan Kungsbacka och Halmstad med Mary Wollstonecraft som följeslagare för en text i Art Inside Out #11–12. Under 2023 vandrar hon längs Europaväg 45 mellan Malung och Göteborg och intervjuar människor hon möter på vägen. Det ska bli en pjäs som spelas på Hagateatern i Göteborg och Strindbergs Intima Teater i Stockholm hösten 2024.Marit Kapla

Anna Laurin är förändringsledare, manusförfattare och brodös. Sedan 2013 går hon målmedvetet dit näsan pekar - vilket lett till en serie kreativa projekt med vandring och pulshöjning som gemensamma nämnare. 2017-18 genomförde hon en 365-dagars hybridvandring mellan Göteborg och Santiago de Compostela: hon gick en mil om dagen och låtsades att hon rörde sig mot Spanien. Varje kväll publicerades ett resebrev från den plats hon i teorin stannat på för natten. Anna använder ”runners high” som berusningsmedel för att komma i kontakt med berättelser som verkar kräva en kombination av fysisk ansträngning och stillhet för att ge sig till känna. 2023 har ägnats åt ett monumentalt ”Traumabroderi” - ett broderat bokslut över en svår period.

Anna on LinkedIn

Palle Dahlstedt är tonsättare, improvisatör, konstnär och forskare med ett starkt intresse för nya former av konstnärlig interaktion mellan maskin och människa. Han undersöker kopplingen mellan konstnärligt skapande och avancerad teknologi, och dess estetiska och etiska förutsättningar och följder, och har bidragit med både teknologier och teori till forskningsfältet, alla djupt rotade i hans egen konstnärliga praktik.

Sommaren 2023 vandrade han ensam i tio veckor och 144 mil genom den svenska fjällkedjan.

Palle undervisar i komposition vid Högskolan för Scen och Musik och är professor i Interaktionsdesign vid Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers och Göteborgs Universitet), samt adjungerad professor i Art & Technology vid Aalborgs Universitet, Danmark.

Palle on Youtube

Niklas Schiöler, född 1964 och bosatt i Lund, är författare, poesikännare och skrivlärare. Han har gett ut ett femtontal verk: om poesi, essä- och betraktelseböcker i högst skilda ämnen och skönlitterära texter. De två senaste böckerna är Bikt om dikt (2021) och den högst personliga Döden är det enda gemensamma vi aldrig delar (2023). Han anses vara "world leading Tranströmer expert" och reste jorden runt efter tillkännagivandet av Nobelpriset. Han är även en av redaktörerna för Svensk poesi (Bonniers 2016).

Birgitta är kördirigent och sångpedagog och verksam i Göteborg. 

Hon leder bland annat Kammarkören vid Högskolan för scen och musik samt Göteborgs Flickkör och undervisar vid Högskolan för scen och musik. Birgitta har även ett uppdrag för Göteborgs Symfoniker som dirigent och konstnärlig rådgivare för deras barn- och ungdomskörproduktioner

2016 blev hon utsedd till årets barn- och ungdomskörledare i Sverige och är idag en uppskattad gästföreläsare och dirigent runt om i landet. 

Kammarkören vid Högskolan för scen och musik består av unga sångare, främst av musikstudenter. 
Kören jobbar högkvalitativt med den klassiska repertoaren men även genrebrett

Paula Tove Alderin är en multidisciplinär konstnär, utbildad vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm och vid KADK / The Royal Danish Academy i Köpenhamn, Danmark. I sin konstnärliga praktik utforskar hon gränslandskapet någonstans mellan metafysiken och vetenskapen. Med ett särskilt intresse för övergångstillstånd och olika former av medvetande, kartlägger hon nuet, den spekulativa morgondagen och det som föregår allt. I sin praktik arbetar hon, utifrån kroppsegna data och gester, i laborativa akter där det kontrollerade och det okontrollerade möts. I akter som söker sig från det som ses, till det som inte syns, till det som händer. Den konstnärliga praktiken involverar ofta tvärvetenskapliga möten eller samarbeten. 
Nyliga skapade verk: Vanish in Oblivion (2023) Art & Science program KKH/SciLifeLab), Orchestrated entities – Chorus (2023) NobelWeekLight, Elementa – Me, ignited matter (2022/23) Malmö Sjukhus Laboratoriebyggnad) Biota – defining alive matter, (2023) (Malmö Sjukhus Laboratoriebyggnad), Transcendental transmissions (2021) Uppsala Cathedral.

Material till sociala medier, PR etc@tovealderin

Petra Lilja är industridesigner och curator baserad i Malmö och för närvarande doktorand på det tvärvetenskapliga programmet Konst, Teknik och Design vid Konstfack och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. I sin posthumanistiska designpraktik jobbar Petra i det överlappande fältet mellan design, konst och vetenskap och hon brinner för komplexa frågor utan enkla svar. I sin forskning undersöker hon människans relation till ‘naturen,’ med fokus på berggrund, sten och mineraler. Hur formar och påverkar designerns förhållande till mineral materia och material etiska beslut i designprocessen? Med ‘designprocessers osynligheter’ syftar hon på allt från miljöförstörande och sociala orättvisor kopplat till utvinning av råmaterial, produktion, arbetsförhållanden samt avfallet som skapas av den överkonsumtion som västvärlden präglas av idag, men som få vill se. Nyligen publicerade texter inkluderar kapitlet 'Attentive Walking: Encountering Mineralness' i boken Movement Heritage and Path Dependence (2022) och det samskrivna bokkapitlet 'An Emerging Posthumanist Design Landscape' i Palgrave Handbook of Critical Posthumanism (2022).


https://www.petralilja.com/

Arika Yamada (Detroit, USA) received her early training from The Joffrey Ballet School, Nutmeg Conservatory and EDGE Performing Arts Center in Los Angeles. She completed her BFA from The Juilliard School in 2009 and joined Gallim Dance in NY after her graduation. For her role in ‘Wonderland’ by Amanda Miller she received recognitions by The New York Times.

In 2013 Arika joined GöteborgsOperan Danskompani and originated roles in creation with choreographers such as Sidi Larbi Cherkaoui, Damien Jalet, Alan Lucien Oyen, Marina Mascarell, Marcos Morau, Michael Keegan Dolan, Wang/Ramirez, and Alexander Ekman. She has also reinterpreted repertoires of Ohad Naharin, Sharon Eyal, and Crystal Pite.

In 2020 she founded the AHA room, a coaching practice that works with High Performers, Artistic Leaders, and Creative Minds. Identifying, cultivating, and nurturing one’s unique identity in order to perform at their best.

Margaret (Maggie) Holme is originally from Scotland. She studied Chemistry at Imperial College London, UK before moving to Switzerland where she completed her PhD in Nanoscience in 2009. After this she worked as a post-doctoral researcher in London and Stockholm before beginning as an Assistant Professor at Chalmers in January this year. Maggie very much enjoys building and working in multidisciplinary teams. Her group is working on using lipid nanoparticles for diagnosing and treating diseases, and building model systems to understand how and why some nanoparticles work better than others.

Eszter Lakatos is originally from Budapest, Hungary. She has always been equally fascinated by biology and mathematics, so she completed an interdisciplinary MSc in Infobionics and a PhD in Theoretical Biology at Imperial College London. Then she switched fields to cancer genomics, working as a postdoctoral researcher at Barts Cancer Institute and the Institute of Cancer Research in the UK. This April, Eszter joined Chalmers as an Assistant Professor in Health Engineering. Her research is centred around creating new mathematical and computational tools to understand and control how cancers change over time.

Nolan is an artist and researcher whose work reflects a broad range of influences and mediums particularly those related to sound, mechanical design, and kinetic motion. His research focuses on the dynamics of collective behavior, synchronization, and rhythmic perception in distributed systems. 

He has premiered work and research at a number of spaces including the Museum of Modern Art Buenos Aires (MAMBA), Pioneer Works (Brooklyn), L'HOSTE Art Contemporain (Arles, FR), and the Danish National Museum of Music (Copenhagen, DK). Residencies include IRCAM, MassMoCA, Cité Internationale des Arts, and the Bemis Center for Contemporary Art. A Danish Fulbright scholar in 2020, he also holds degrees in saxophone performance, Electrical Engineering, and received a MFA at Columbia University. Nolan completed his PhD in Computer-Based Music Theory and Acoustics at Stanford University where he studied at the Center for Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA). He is currently a post-doc at the division of Applied Acoustics at Chalmers Institute of Technology in Gothenburg, Sweden.


www.nolanlem.comKlas Grinell är författare och docent i idéhistoria, med inriktning på islamisk tradition, kulturarv och filosofi. Han har även varit föreståndare för Centrum för Europaforskning, forskningssamordnare på Statens museer för världskultur och intendent på Världskulturmuseet. I boken Eudaimonia: Om det goda livet i klimatomställningens tid, Fri tanke, 2021 utforskar han den antika tankevärlden för att finna stoff till nya etiska och politiska horisonter och mer framkomliga vägar mot mänsklig blomstring.

Klas Grinell - Fri Tanke

Creative Coding, an initiative by Chalmers University of Technology, empowers girls aged 12-16 through the fusion of Coding and Art. Its primary objectives are to dispel the notion that coding is exclusively for boys, encourage girls to explore the exciting world of technology, and promote their participation in STEM fields. Additionally, the project focuses on girls' empowerment by fostering a network of contacts and role models, particularly in areas with high unemployment rates and immigrant populations. Creative Coding aspires to introduce girls to the creative and collaborative environment at Chalmers, fostering an enduring connection and inspiring them to pursue creative endeavors.


Daniel Midtvedt, docent i fysik, Göteborgs universitet. Bland annat lärare i Chalmers och Göteborgs universitets masterkurs Biologisk och Bioteknisk fysik, som har inspirerat delar av framförandet.  

Tobias Granmo and Daniel Berg are colleagues since many years at The Academy of Music and Drama in Gothenburg. They are both teachers in violin and percussion instruments respectively and are also personally responsible for the chamber music. The duo Granmo-Berg is regularly invited as guest professors by other universities in Europe to give Master Classes in connection to Concert tours. The musical meeting between violin and marimba opens new doors! The concert repertoire covers music from Vivaldi and Bach via Bartôk and Piazzolla to contemporary music composed exclusively for Tobias and Daniel.

Tobias Granmo’s love for the violin has formed his life and already from childhood music has been a natural and essential part- a way of living. Studies in Stockholm, Gothenburg and finally in Vienna for renowned Violin Professors as Milan Vitek, Dora Schwarzberg, Günther Pichler and Ernst Kovacic has inspired him. A great Violin and music tradition to pass on to the next generation. Tobias has also a great interest in contemporary music and together with marimba soloist Daniel Berg they are forming Duo Granmo/Berg, a duo regularly touring through Europe. Two cdrecordings so far and one upcoming in 2019. Tobias is violin teacher but also head of the chamber music at the Academy. Between 2011-2017 he was Director of studies for the classic music department.

Regularly guest teaching at the Music Academies in 
Vilnius, Riga, Ljubljana, Rome, Naples, San 
Sebastian, Birmingham, Cork.

Playing a modern Violin by Martin Schwalb , 1999 
in Vienna and strings by Thomastik (Sponsored 
Artist since 2017).

Daniel Berg is a versatile marimba soloist, composer and professor. He holds the position as the marimba and chamber teacher at the University Colleges of Music in Gothenburg, Örebro and Stockholm (Sweden). He has made several CD-recordings like In a Landscape, Ricamo, Sound of Transparence and Rhythm Art Duo. In his passion to promote the marimba as a solo- and chamber music instrument, Daniel has worked intimately with a number of composers who have written original music for the instrument. This includes more than 250 world premiers for solo and chamber works. As a composer Daniel has written a couple of solo works for marimba like Over the Moon, December and Blue Memories. The pieces belong today to the standard marimba repertoire. His works are published at the Keyboard Percussion Publications (USA), Norsk Musikforlag AS (Norway) and Edition Svitzer (Denmark). Daniel Berg is an Elite Mallets and a Bergerault Marimba Artist.

https://www.marimbaart.com/

Sara Granér är serietecknare, illustratör och konstnär. Hon är aktuell med en ny bok som heter Den sjunde vännen, som ges ut av Galago. Hon har på senare år gjort en del verk för scen, bland annat den hyllade dockteatern En idiot ibland oss på Malmö Dockteater. I denna livesättning målar Sara abstrakta bilder som vaggar publiken in mot sömnens land. 

Foto: Ludde Falk

Pianisten Anders Teglund har släppt fyra soloalbum. Han var medlem i Umeåbandet Cult of Luna mellan 2003-2013 och har även spelat med Mattias Alkberg och Convoj. Innan pandemin gjorde han många hemma hos-konserter i människors vardagsrum, och där brukar publiken ibland somna efter en stund. Detta tillstånd har han sedan tagit fasta på i skapandet av musiken till Vissa somnar helt. 

Foto: Ludde Falk

10 år med modern storbandsmusik från Göteborg. Vår ambition är att presentera nytida och spännande storbandsmusik, inkluderad av egna bandmedlemmar.


https://wcbb.se/


Christian Jormin är verksam som såväl pianist som slagverkare inom improvisation/ jazz och angränsande traditioner. Han är också utbildad yogalärare och gongmästare som länge utforskat musik, ljud och vibrationer i samband med yoga, meditation och healing. 

https://www.christianjormin.com

FIND AHA!

The AHA! festivals main location is in the Volvo foyer (Volvofoajén) on the second floor of the student union building, at Chalmers Campus Johanneberg.

Click Here to open directions to the Volvo foyer on your phone

Chalmers Conference Centre
Chalmersplatsen 1
412 58 , Göteborg, Sweden


ABOUT THE AHA! FESTIVAL

The AHA!festival explores encounters between art and science during a two-day event at the Chalmers University of Technology. It is an international festival intended to provide a stage for enlightening and surprising experiences, staging surprises, new thoughts and displaced perspectives that lead to alternative modes of thinking about exploring the world through art and science. We invite scientists and artists  who reside in these borderlands and wish to share their vision and work. The AHA!festival is free of charge and open to the public.

The AHA!festival is funded by Chalmers University of Technology, Ragnar Wahlstedts fond, ADB-fonden, Viggo Carlsens fond and Adlerbertska Chalmersfonden.

HISTORY

The relation between science and art has become more complex, but is just as important to attend to. Their meeting is still that of theory and practice, but also something more: a meeting of causal connections and meaningful coherences, of given conditions and unsuspected possibilities, of the order of things and our own place within it.

Today, ”science” no longer refers to systematic knowledge, but rather to a highly professionalised, specialised and often technically advanced activity intended for the production of empirically secure facts. Similarly, ”art” is no longer a methodical ability, but rather a complex and autonomous activity comparable to science: the creation of images, sounds, and other forms of sensuous experience with a most immediate effect. Forms that grab hold, shake up, leave us at a loss. Experiences that make us question ourselves and the world around us.

By bringing together science and art, architecture has provided an ideal playing field for such a confrontation for the first two festival in 2014 and 2015. In 2014, October 21–23, the first festival investigated the theme ‘embodiment.’ In 2015, November 2-4 the festival explored numbers, an underlying element in our lives. In year 2016 the festival was a joint voyage between the Departments of Architecture and Department of Physics to explore the theme ‘uni-verse,’ the fabric of life. All festivals offer three days of seminars, workshops, conversations, exhibitions, concerts, performances, and mingles, through thought-provoking experiences, hands-on surprises, itinerant perspectives, and savoury ideas. The festival welcomes students and researchers from all universities, and the general public, to turn the searchlight onto the relation between two different– but equally important – human activities; ’Science and art.’

AHA! 2022

AHA! 2021

AHA! 2019

AHA! 2018

AHA! 2017

AHA! 2016

AHA! 2015

AHA! 2014

THE AHA! TEAM

Peter Christensson

Peter Christensson är lektor i arkitektur och teknik, vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, och har arbetat med AHA!festivalen sedan år 2014.

Michael Eriksson

Michael Eriksson är koordinator vid enheten för Extern samverkan, forskning- och innovationsstöd, och har arbetat med AHA!festivalen sedan år 2016.

Sanna Dahlman

Sanna Dahlman är Produktdesigner MFA och är anställd som konstnärlig lärare på avdelningen för Design & Human Factors, IMS, Chalmers. Sanna undervisar på programmen Teknisk Design och Design och Produktutveckling.

Fredrik Höök

Fredrik Höök är professor i nano- och biofysik, forskar och undervisar i biologisk och medicinsk fysik. Hans specialintresse är sensorer för användning i diagnostik och läkemedelsutveckling, men också hur biologiska sensorer ger oss våra sinnen.

Ann-Sofie Axelsson

Ann-Sofie Axelsson är prefekt för Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande på  Chalmers och chef för Chalmers bibliotek. Ann-Sofie har en bakgrund som forskare med fokus på digitaliseringens effekter på individ, organisation och samhälle. 

Contact

Contact the AHA! team at info@ahafestival.se
Courtesy of Chalmers University of Technology
Web production: Sebastian Christensson
Logo: Thomas Asplund